S krajšanjem svetlega dela dneva, poslabšanjem vremenskih razmer in vidnosti še vedno slabo označenih cest so žarometi na vseh vozilih odločilno pomembni.

Osnovno pravilo v tem časovnem obdobju, da pred vsako vožnjo preverimo delovanje svetlobnih teles, saj je pomembno, da mi sami dobro vidimo na cestišče in neposredno okolico ter smo tudi mi dobro videni.

Uporabo svetlobne opreme opredeljuje Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-UPB2)  v 71. Členu. Izpostavil bi najpomembnejše opredelitve in sicer:

(1) Voznik motornega vozila ali skupine vozil mora voziti v cestnem prometu s prižganimi dnevnimi svetilkami ali zasenčenimi žarometi.

(2) Ponoči uporablja voznik iz prejšnjega odstavka praviloma dolge žaromete, ki jih mora pravočasno zasenčiti, ko mu prihaja nasproti drugo vozilo, skupina pešcev ali vlak, če vodi cesta ob železniški progi, ali če je spredaj vozeče vozilo tako blizu, da bi dolgi snop svetlobe motil voznika. Ob zasenčenju žarometov je treba prilagoditi hitrost vozila dolžini osvetljenega dela ceste. Vožnja samo s pozicijskimi svetilkami v cestnem prometu ni dovoljena.

(3) Na cesti, osvetljeni s cestno razsvetljavo, ki zagotavlja dobro vidnost, in v predoru ni dovoljeno uporabljati dolgih žarometov.

(4) Ob zmanjšani vidljivosti se praviloma uporablja zasenčene žaromete ali meglenke ali kombinacijo teh žarometov. Uporaba meglenk je dovoljena le, kadar je vidljivost manjša od 50 m ali kadar meglenke delujejo v funkciji prilagodljivih žarometov. Uporaba zadnjih meglenk ni dovoljena na vozilu, za katerim vozi na majhni razdalji drugo vozilo (npr. v koloni vozil).

(8) Z globo 40€ se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo četrtega odstavka tega člena .

(9) Z globo 80€ se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo drugega ali tretjega odstavka tega člena. 

 

Se nadaljuje!