Kaj je dobro da veste !

Tudi na cestni infrastrukturi v Občini Tržič se uveljavljajo novosti, ki jih do nedavna nismo poznali ali pa ne dovolj in ne dosledno upoštevali. Da bi se pravilno odzvali na le te, vam v nadaljevanju  posredujemo nekaj nasvetov, ki jih velja upoštevati.

Souporaba voznega pasu (sharrow)

Uvaja se praviloma v naseljih, kjer ni prostora za kolesarske steze in to na odsekih, kjer so prometne obremenitve motornih vozil majhne. Vzpostavljeno je območje omejene hitrosti “cona 30”. S to rešitvijo se kolesarji enakopravno udeležujejo v prometu in se počutijo manj “ogrožene” s strani voznikov motornih vozil. Kolesarji pa z umikom iz hodnikov za pešce (pločnikov), pa s svojo vožnjo več ne ogrožajo varnosti pešcev.

Ureditev, kot jo imamo na delu Pristavške ceste torej izboljšuje pogoje za pešačenje, pogoje za kolesarjenje in hkrati ne poslabšuje pogojev za motoriziran promet.

Območje omejene hitrosti

Znak območja (cone)  omejene hitrosti se od običajnega znaka za omejitev hitrosti po veljavnosti in namenu bistveno razlikuje. Pri običajnem znaku za omejitev že prvo križišče ki mu sledi ukinja, medtem ko območje (cona) omejene hitrosti velja od znaka, ki ga vzpostavi (2421), do znaka, ki označuje preklic (2422). Poudarjamo, da križišče ne prekliče omejitve hitrosti, ampak območje velja do njegovega preklica. Mora pa biti prometna signalizacija postavljena tako, da sta z vseh smeri označena začetek in konec območja omejene hitrosti.

Omejitve hitrosti

Omejitve hitrosti veljajo od prometnega znaka, ki jo  omejuje. To pomeni, da moramo hitrost prilagoditi do prometnega znaka in ne šele takrat, ko ga prevozimo.

Omejitev velja  ali do prometnega znaka, ki jo ukinja – spreminja ali do prvega križišča.V primeru, da je prometni znak za omejitev hitrosti pod tablo, ki označuje naselje, potem omejitev velja do table, ki označuje konec naselja ali do prometnega znaka, ki omejitev spreminja.

Hodnik za pešce

Je lahko nivojski (od cestišča ločen z robnikom)  ali pa v ravni vozišča (od vozišča ga loči bela prekinjena ali neprekinjena, praviloma »zvočna« oziroma reliefna črta in neprekinjena modra ali pa modo pobarvana celotna površina (5234). Torej tam kjer so vzpostavljene površine za pešce jih morajo le ti uporabljati.  Če na vozišču ali ob njem ni pasu za pešce, pešpoti ali pločnika, je pa kolesarska pot ali steza, smejo hoditi pešci po kolesarski poti ali stezi, vendar tako, da ne ovirajo kolesarjev, voznikov lahkih motornih vozil in voznikov mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Pešec praviloma ne sme hoditi po vozišču, se zadrževati na njem, ali pa nanj nenadoma stopiti. Ne glede na predhodno navedeno, pa smejo pešci hoditi po vozišču tam, kjer ni pločnika, pešpoti ali kolesarske steze. Pešci morajo hoditi ob levem robu vozišča v smeri hoje ter dobro vidni (svetla oblačila, odsevni predmeti, baterijske svetilke, ipd.).

Območje umirjenega prometa

Vzpostavlja se v strnjenih naseljih. Na površinah-območjih umirjenega prometa imajo pešci prednost pred drugimi udeleženci v cestnem prometu. N tem območju je otrokom dovoljena  igra. Zato je hitrost praviloma omejena na 10km/h, kar zagotavlja, da se lahko ostali udeleženci v prometu pravočasno in brez večjih groženj za poškodbe pešcev ustavijo. Za voznike torej valja, da morajo voziti posebno previdno, še zlasti pa morajo biti pozorni na otroke.